YADU-website: De website onder de domeinnaam: www.Yadu.nu

Je registratie is eenmalig

Je gegevens blijven privé

Deelname is GRATIS en we streven ernaar om Yadu.NU gratis aan te kunnen blijven bieden.

Hiervoor vragen we je soms om feedback. 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN 

YADU is te Vught gevestigd en in de Kamer van koophandel ingeschreven met vestigingsnummer: 62039482

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aspirant Yadu’er: Degene die gratis kan rondkijken op de site en zo kennis te maken met de YADU community.
 • Yadu’er: Degene die deelneemt aan Uitjes en/of toegang heeft tot de website van Yadu.
 • Introducé van Yadu’er: Degene die als introducé van een Yadu’er alleen deel kan nemen aan een Uitje die middels Yadu is      uitgenodigd deel te nemen aan een uitje.
 • Je, jij, jou(w) of jezelf: Yadu’er of introducé of Aspirant Yadu’er, afhankelijk van degene op wie het artikel al dan niet uit de    context van het artikel op te maken van toepassing is.

Uitje/uitnodiging: Een enkel- of meervoudige actieve bezigheid die op de Yadu-website en – applicatie voor Yadu’ers vrijblijvend worden organiseert/geïnitieerd om te ondernemen met als doel op een leuke wijze andere mensen te leren kennen. Daaronder vallen onder meer feest- en uitgaansactiviteiten, sportieve en avontuurlijke Uitjes, kunst en cultuur. Hieronder vallen geen Uitjes die aanstootgevend zijn of schade toebrengen aan anderen. Vervoer van en naar de plaats van het Uitje valt daar nooit onder.

Uitjes geïnitieerd/georganiseerd door en voor Yadu’ers onderling: Een Uitje, zoals op de Yadu-website en –applicatie staat vermeld en die door een of meerdere Yadu’ers zijn geïnitieerd/georganiseerd om samen iets te ondernemen. De organiserende Yadu’er is bij het Uitje herkenbaar aan zijn/haar foto met zijn/haar naam en staat bovenaan het uitje als initiatiefnemer.

Yadu-uitje: Een Uitje dat geïnitieerd/georganiseerd is door Yadu-ers voor Yadu-ers en aspirant Yadu-ers.

Uitje geïnitieerd/georganiseerd door een organisatie met een bedrijfsprofiel: Een Uitje die via Yadu onder een bedrijfsprofiel is opgezet en die uitsluitend door dit bedrijf/organisatie vrijblijvend wordt aangeboden aan alle Yadu’ers of een geselecteerde doelgroep.

2. Werkingssfeer en totstandkoming van het YADU deelnemer

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Yadu Uitjes en daarmee verband houdende acties van Yadu, aanbiedingen en overeenkomsten gedaan door of namens Yadu aan een Yadu’er, tenzij dit anders op de website van Yadu is aangegeven.
 • Door inschrijving via de Yadu website of applicatie, na ontvangst van een bevestiging in jouw Yadu-inbox via email komt een overeenkomst met Yadu tot stand. Door inschrijving via de website of applicatie aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Daaronder vallen ook de voorwaarden (van anderen dan Yadu) waarnaar ( al dan niet door een hyperlink) wordt verwezen en/of die elders op de Yadu-website staan dan wel die staan op de website waar bij de Uitje via een hyperlink naar wordt verwezen. Al deze voorwaarden worden door jou voor akkoord verklaard door inschrijving via de Yadu-website of applicatie. Je verklaart je uitdrukkelijk bekend met de werking van hyperlinks en dat door deze aan te klikken een nieuw gedeelte van een website is te zien met daarop mogelijk voor het Uitje relevante (contract)informatie. Bij eventuele strijdigheden met de gebruiksvoorwaarden of voorwaarden van het Uitje gaat de uitleg voor die strekt ten gunste van Yadu.
 • De gebruiksvoorwaarden kunnen steeds door Yadu worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden op de website van Yadu aangegeven.

Steeds geldt de laatste op de website geplaatste versie van de gebruiksvoorwaarden vanaf het moment dat deze op de website staat vermeld. Je verplicht je de Yadu-website regelmatig te controleren of er zich wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden hebben voorgedaan

3. Algemeen en Uitjes geïnitieerd/georganiseerd door Yadu’ers

Je stemt er mee in dat de Yadu-website/applicatie bestanden, afbeeldingen, foto’s, andere content en programma’s bevat die eigendom van Yadu zijn, licentiegevers en/of gebruikers van Yadu en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder ( maar niet beperkt tot ) auteursrechten, merken en octrooien. Je verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom)rechten van Yadu of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

 4. Specs

 • Je kunt als Yadu’er Uitjes initiëren/organiseren voor andere Yadu’ers. Meedoen aan deze Uitjes is geheel vrijblijvend. Aanmelden voor deze Uitjes vindt plaats door aanmelding via de Yadu-website of applicatie. Het opzetten van commerciële Uitjes is niet toegestaan. Commerciële Uitjes zijn Uitjes die voor de organiserende Yadu’er resulteren in financieel of ander gewin, een en ander naar uitsluitend oordeel van Yadu.
 • Aan Uitjes kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden.
 • Aan de omschrijving of de schatting van kosten kunnen geen rechten jegens Yadu worden ontleend. Bij het initiëren/organiseren van Uitjes ben je verplicht je te houden aan de spelregels. Deze spelregels staan vermeld op de Yadu-website
 • Yadu reguleert het onderlinge contact tussen Yadu’ers en aspirant leden niet. Eventuele gemaakte onderlinge afspraken blijven steeds afspraken gemaakt in het sociale verkeer met als doel om andere mensen te leren kennen. Daaraan zijn geen rechten jegens Yadu te ontlenen. Meedoen is voor 100% eigen risico.
 • Yadu heeft altijd het recht beperkingen of voorwaarden aan het voorgestelde Uitje te verbinden of deze –zonder opgave van redenen en ongeacht de voorgestelde prijs- te weigeren te plaatsen.
 1. Gedragsregels
 • Je verklaart je als Yadu’er geen berichten te zullen plaatsen of versturen die beledigend, grof, bedreigend, obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving.
 • Je verklaart Yadu op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van dienst of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook.
 • Je verklaart informatie verkregen uit de Yadu-website/applicatie van welke aard dan ook niet elders te publiceren zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Yadu.
 • Je stemt ermee in persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor wat op de Yadu-website/applicatie wordt gepubliceerd, alsmede voor de interacties met andere (aspirant)leden en deelnemers via de Yadu-website/applicatie en tijdens Uitjes. Je stemt ermee in niet moedwillig conflicten met anderen uit te lokken of te stimuleren.
 • Pogingen tot inbraak of inbraak in de database van Yadu zijn verboden en onrechtmatig. Voor medeplichtigheid of kennis hebbende van derden met pogingen tot inbraak of inbraak in de database van Yadu geldt hetzelfde.
 • Niet-nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorgaande leden staat op straffe van onmiddellijke beëindiging van het Yadu -lidmaatschap, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. Dit laat onverlet het recht van Yadu op volledige schadevergoeding bij ontstane schade.
 1. YADU-Uitjes
 • Aanmelding voor en uitvoering van Yadu -Uitjes vindt plaats onder de voorwaarden zoals bij het Uitje omschreven en/of zoals op andere wijze is aangegeven. Yadu -Uitjes kunnen in of door Yadu zijn opgezet, maar door andere bedrijven worden uitgevoerd. Steeds gelden de specifieke bij het Uitje beschreven voorwaarden. Vervoer van en naar de specifieke locatie wordt nimmer door Yadu verzorgd. Eventuele (on-)kosten van het Uitje zijn voor deelnemers zelf, tenzij anders is aangegeven. Hiermee bedoelen we deelname kosten van een uitje, zoals bijvoorbeeld entree tickets, vervoer, drankjes etc.
 • Bij afmelding van Yadu -Uitjes door jou of een introducé worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd.
 • Bij Yadu -Uitjes heeft Yadu het recht het Uitjes te annuleren of te wijzigen wegens gewichtige redenen zonder dat Yadu in redelijkheid aan uitvoering kan worden gehouden. Ook in geval van overmacht is Yadu niet gehouden de onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Yadu en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 • Een aanmelding voor een voorgestelde Yadu -Uitjes is overdraagbaar aan een andere Yadu’er of zijn of haar introducé, tenzij anders in de omschrijving van het Uitje is aangegeven.
 1. Uitje geïnitieerd/georganiseerd door een bedrijf/organisatie met een bedrijfsprofiel
 • Uitjes opgezet door een bedrijf/organisatie met een bedrijfsprofiel worden vrijblijvend voor deelname voor alle leden of een geselecteerde groep door het betreffende bedrijf aangeboden. Via de website en de app kunnen Yadu’ers zich aanmelden. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de omschrijving en de uitvoering van het Uitje en het verschaffen van volledige informatie daarover en het stellen van voorwaarden verbonden aan de Uitjes.
 • De Uitjes opgezet door een bedrijfsprofiel wordt nimmer door Yadu uitgevoerd maar volledig verzorgd door het betreffende bedrijf. Yadu geeft slechts de gelegenheid het Uitje te plaatsen. Yadu is nimmer contractpartij bij een gesloten overeenkomst tussen het bedrijf en de Yadu’er. Voor zover er een overeenkomst tot uitvoering van het Uitje tot stand, komt deze uitsluitend tussen jou als Yadu’er en het bedrijf tot stand. Yadu is niet verantwoordelijk jegens de Yadu’er en sluit elke aansprakelijkheid in de meest ruime zin uit voor geleden of te lijden schade dan wel anderszins aangaande het Uitje opgezet door het bedrijf. Yadu is geen hulppersoon in de zin van de wet en biedt geen enkele garantie dat het bedrijf dat het Uitje heeft opgezet het Uitje correct, tijdig of volledig uitvoert. Met al je eventuele aanspraken van niet geen tijdig of onvolledige nakoming of ontstane schade verbandhoudende met de uitvoering van het Uitje dien je als Yadu’er steeds uitsluitend en rechtstreeks te wenden tot het bedrijf dat het Uitje heeft opgezet of diens vertegenwoordiger. Wat betreft de verschafte informatie over de aangeboden Uitje is Yadu afhankelijk van het bedrijf dat het Uitje onder bedrijfsprofiel heeft opgezet. Yadu sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade die wordt ondervonden door onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en/of data afkomstig van het bedrijf.
 1. Aansprakelijkheid
 • Deelname aan alle Uitjes is altijd 100% voor eigen risico van jou als Yadu’er of jouw introducé. Behoudens opzet of grove schuld is Yadu niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een Yadu’er lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een Uitje (al dan niet door gebruik van (ingehuurde) materialen of andere hulpzaken). Yadu is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van de website/applicatie of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere dienstverlening van Yadu dan uit onrechtmatige daad of anderszins. Yadu is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan jou als Yadu’er of jouw ontoereikend gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, en/of;
 2. Handelingen, nalatigheden en invloeden van direct of niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden of hulppersonen.
  • Yadu is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal of schade, direct of indirect van of aan goederen van Yadu’ers, Aspirant Yadu’ers of introducés.
  • In het geval de Yadu -website/applicatie niet beschikbaar is door technische storingen waaronder begrepen storingen in netwerkverbindingen, door Yadu gebruikte servers of software, bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en is iedere aansprakelijkheid van Yadu voor schade uitgesloten.
  • Bij overmacht of ingeval van een tekortkoming die niet kon worden voorzien of worden verholpen is aansprakelijkheid uitgesloten.
  • Je verplicht je als Yadu’er per Uitje in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Yadu sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen.
  • De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden ook ten behoeven van voor Yadu op vrijwillige basis werkzame personen of eventuele medewerkers van Yadu.
  • Yadu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden of enig ander uit het contact tussen leden onderling voortvloeiend ongemak. Yadu sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van door een Yadu’er gepubliceerde persoonlijke informatie op de Yadu -website/applicatie. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere (aspirant) Yadu’ers en introducé, in welke vorm dan ook.
  • Indien zich bij een Uitje onverhoopt een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Yadu jegens jou als Yadu’er of jouw introducé leidt, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het laagste bedrag van de bedragen vermeld onder sub a dan wel b:
 3. Het maximumbedrag waarop de door Yadu gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Indien deze geen dekking biedt vindt ook geen vergoeding op grond van sub b plaats
 4. Indien en voor zover sprake mocht zijn van een gesloten overeenkomst in de zin van de wet tussen jou/jouw introducé en Yadu en voor zover de reis of de geboekte Uitje niet door Yadu wordt uitgevoerd, is in geval van een toerekenbaar tekortschieten van Yadu op grond van de reisovereenkomst elke aansprakelijkheid van Yadu beperkt tot vergoeding van andere schade (dan veroorzaakt door dood of letsel) tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom en bij gederfd reisgenot tot eenmaal de reissom. Onder geen beding is Yadu een hulppersoon in de zin van de wet en in de hoedanigheid aansprakelijk. Indien een internationaal verdrag van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Yadu uitgesloten of beperkt overeenkomstig met dat verdrag.
 1. Rechten van Yadu
 • Yadu behoudt zich het recht voor je (aspirant) Yadu -lidmaatschap te beëindigen en/of je en/of jouw introducé van deelname aan Uitjes uit te sluiten, indien je gedrag, lichamelijke of geestelijke beperkingen of een andere omstandigheid daartoe aanleiding geeft. Yadu is daartoe echter op geen enkele wijze verplicht, noch verantwoordelijk. Yadu is dan niet gehouden tot restitutie van gelden en heeft onverminderd het recht op volledige schadevergoeding bij eventueel ontstane schade.
 • Je bent als Yadu’er jegens Yadu aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van jezelf, of door jou toegelaten introducés of derden. Je vrijwaart Yadu volledig van aanspraken van anderen.
 • Yadu behoudt zich het recht voor om door jouw gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.
 • Yadu reguleert de communicatie tussen Yadu’ers/Aspirant Yadu’er niet inhoudelijk, maar behoudt zich het recht voor om berichtenverkeer binnen Yadu in te zien om daarmee klachten na te kunnen trekken.
 • Yadu is gerechtigd om je de toegang tot Yadu geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.
 • De toegang tot de Yadu site kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden c.q. worden opgezegd indien Yadu’er/Aspirant Yadu’er informatie verzwijgen, verspreiden of andere Uitjes ontplooien die het bestaansrecht of de voortgang van Yadu bedreigen, zonder restitutie van gelden. Ontbinding c.q. opzegging vindt plaats door opheffing van de Yadu -profielpagina en Yadu-inbox of door blokkering van de toegang tot de Yadu-website en app.
 1. Overige
 • Yadu heeft zich ingespannen om met zorg deze gebruiksvoorwaarden op te stellen. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden desondanks nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen en onverminderd van kracht en dienen de nietige bepalingen vervangen te worden in rechtsgeldige bedingen. Deze moeten zoveel mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke doel van de betreffende bepalingen en ten gunste van Yadu strekken.
 • Bij registratie vragen we je om je naam, adres en e-mailadres. Daarnaast kunnen wij je ook om je telefoonnummer en betalingsgegevens vragen. Dit gebeurt echter alleen ter verificatie en wanneer dit noodzakelijk is voor betalingstransacties. Het e-mailadres is bij Yadu® bekend. De persoonsgegevens, de chats die Yadu-ers hebben met deelnemers, zijn afgeschermd en kunnen door niemand anders worden ingezien. De mensen die uitjes zoeken dan wel worden uitgenodigd middels Yadu®, krijgen alleen jouw profielfoto/voornaam en publieke Yadu-profiel te zien
 • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie van Yadu® en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
  De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Yadu.nu/Allo.co Nederland.
 • Cookie instellingen. Bovenkant formulier
 • Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Bij gebruik van Yadu, ga je als  Yadu’er, akkoord met de Google’s Terms of service.

Op geschillen tussen Yadu en jou als Yadu’er of jouw introducé is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voorvloeiende uit deze overeenkomst met Yadu.

 


Algemene voorwaarden Vught, 18 mei 2021